با توجه به متفاوت بودن حجم طراحی هر وبسایت و امکانات درخواستی همچنین نوع  وبسایت هزینه طراحی و راه اندازی متغیر می باشد به همین علت نمی توان قیمت ثابتی بیان کرد و بصورت توافقی  با توجه به موارد ذکر شده می باشد.